سلام این وبلاگ مخصوص دانشجویان همه مقاطع زیست شناسی بخصوص میکروبیولوژی وبیوتکنولوژی می باشد در خصوص بازارکار رشته های زیست شناسی با توجه به سوالات مکرر دانشجویان متاسفانه باید بگم نود درصد رشته های زیست شناسی فاقد بازار کار میباشد وهیچ گونه تعریفی از بازارکار برای آن نشده است حالا در هر مقطعی که هستند چه کارشناسی چه ارشد وچه دکترا.سعی من در این وبلاگ تلاش برای پیشرفت زیست شناسی و ارتقای جایگاه آن در سطح کشور میباشد لذا هر گونه سوال یا پیشنهادی در رابطه با این رشته داشته باشید میتوانید از طریق کامنت و ایمیل با من ارتباط برقرار کنید.با تشکر محمد اعزازی وبلاگ تخصصی میکروبیولوژی-بیوتکنولوژی

وبلاگ تخصصی میکروبیولوژی-بیوتکنولوژی
میکروبیولوژی.علوم سلولی مولکولی.ژنتیک.بیوشیمی.بیوفیزیک علوم آزمایشگاهی.زیست شناسی گیاهی.زیست جانوری. 
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه

خاک تو سره دانشجو های بی بخار میکروبیولوژی مسجد سلیمان همه جا میگن دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد اما انگار ذلت تو خون این دانشجو هاست کدوم دانشگاه مسئول آزمایشگاه به خودش جرات میده به دانشجو بگه نتیجه تستای آزمایشگاهتونو نبین یا مثلا این کارو تو آزمایشگه بکن یا نکن مادرشو می ..... ن بگذریم

تمام تستای مربوط به استافیلوکوک ها رو براتون گذاشتم برین استفاده کنین

باکتری استافیلو کوک

اولين بار رابرت كخ استاف را ازچرك بيماران بدست اورد

سه كونه بيماريزاي ان عبارت است : اورئوس اپيدرمايديس وساپروفتيكوس

 ساختار : باكتريهاي كروي شكل كرم مثبت بدون اسپور وبدون حركت اند به قطر 1ميكرومتر وبه شكل خوشه اي

تقسيم بندي :انترمديوس واورئوس كواكولاز مثبت اند وبقيه منفي اند توانايي تحمل نمك رادارند واغلب هموليز ايجاد مي كند

خصوصيات متمايزكننده ميكروكوكوسها ازاستافيلوككها

ميكروكوكوس

استافيلوكك

خصوصيات

+

+

رنك اميزي كرم

-

+

تخمير كلوكز (بي هوازي)

+

+

كاتالاز

-

-

تحرك

+

-

سيتوكروم

S

R

حساسيت به باسيتراسين

R

S

حساسيت به ليزواستافين

 

خصوصيات باكتري شناسي

هوازي - بي هوازي اختياري بوده برروي بلاد اكار رشد مي كند دردماي 12 تا 24 درجه سانتيكراد رشد مي كند وحرارت مناسب 37 درجه است كلني به قطر 2 تا4 ميليمتر برجسته صاف مدور به رنك سفيد زرىونارنجي ظاهر مي شود

محيطهاي كشت مناسب : Nutrient broth ,Nutrient agar,Blood Agar ,columbia Agar ,Trypticase soy Agar ,Manitol salt Agar

درصورتكه نمونه مورد نظر زخم يامدفوع باشد كه داراي الودكي باباكتريهاي ديكري است بايد از محيطهاي انتخابي جابمن اكار ومانيتول سالت اكار استفاده نمود(وجود نمك 55 كرم درليتر درجابمن و75 كرم درليتر درمانيتول )اؤرشد سايرباكتريها جلوكيري مي كند .

Milk Agar: اين محيط حاوي 10 درصد كلرور سديم وبلي ميكسين است وبراي اوروس اختصاصي است وازرشد ابيدرمايديس جلوكيري مي كند دراين محيط كازئين توسط حرارت شكسته شده وباعث مات شدن محيط مي شود درصورت رشد اورئوس وترشح انزيم بروتئاز توسط اين باكتري باعث ظهور هاله شفافي دراطراف كلني ها مي كردد

Tellurit-Glycine agar : در اين محيط امكان افتراق استاف كواكولاز مثبت از كواكولاز منفي وجود دارد نوع مثبت تلوريت موجود در محيط رااحيا نموده وتوليد كلني سياه مي كند در حالكه نوع منفي كلني سفيد خاكستري توليد مي كند

تشخيص ازمايشكاهي :

1- بررسي ميكروسكوبي مستقيم : در رنك اميزي كرم كوكسيهاي كرم مثبت خوشه اي(خوشه انگور) يادوبه دو در بهلوي يكديكر قرار كرفته باشند

2- كشت :

3 - تست KOH : يك قطره   3KOHدرصد در سطح لام ريخته وجند كلني ازباكتري مذبور رابه ان اضافه نماييدبعد توسط لوب به مدت 60 ثانيه ان رامخلوط مي كنيم واهسته لوب راازسطح لام جدا كنيد ديواره سلولي باكتري كرم منفي بر اثرKOHشكسته مي شود وماده واكسي chromosomalاز ديواره ازاد شده كه باعث افزايش غلظت و جسبندكي مخلوط باكتري وKOH مي كردد در اين حالت سوسبانسيون باكتري به صورت كشدار ظاهر مي شود ولي در كرم مثبت مشاهده نمي شود

4- تست كاتالاز  : تفكيك استاف از استربتوكوك

   يك قطره از براكسيد هيدروزن ./.3 در سطح لام قرارداده ومقدار كمي از كلني باكتري را در ان حل كنيد اكر حبابهاي كاز ازاد شوند نشاندهنده حضور انزيم كاتالاز در باكتري وشكسته شدن براكسيد هيدروزن به مولكولهاي اب واكسيزن است كه به صورت حباب ديده مي شود در استاف ها مثبت مي باشد

1- استافيلوكوكوس اورئوس :staphylococcus aureus

 

Staphylococcus aures 

 

درصورتكه نمونه مورد نظر زخم يامدفوع باشد كه داراي الودكي باباكتريهاي ديكري است بايد از محيطهاي انتخابي جابمن اكار ومانيتول سالت اكار استفاده نمود(وجود نمك 55 كرم درليتر درجابمن و75 كرم درليتر درمانيتول )اؤرشد سايرباكتريها جلوكيري مي كند .

Milk Agar: اين محيط حاوي 10 درصد كلرور سديم وبلي ميكسين است وبراي اوروس اختصاصي است وازرشد ابيدرمايديس جلوكيري مي كند دراين محيط كازئين توسط حرارت شكسته شده وباعث مات شدن محيط مي شود درصورت رشد اورئوس وترشح انزيم بروتئاز توسط اين باكتري باعث ظهور هاله شفافي دراطراف كلني ها مي كردد

Tellurit-Glycine agar : در اين محيط امكان افتراق استاف كواكولاز مثبت از كواكولاز منفي وجود دارد نوع مثبت تلوريت موجود در محيط رااحيا نموده وتوليد كلني سياه مي كند در حالكه نوع منفي كلني سفيد خاكستري توليد مي كند

ي سياه مي كند در حالكه نوع منفي كلني سفيد خاكستري توليد مي كند

تشخيص ازمايشكاهي :

1- بررسي ميكروسكوبي مستقيم : در رنك اميزي كرم كوكسيهاي كرم مثبت خوشه اي(خوشه انگور) يادوبه دو در بهلوي يكديكر قرار كرفته باشند

2- كشت :

3 - تست KOH : يك قطره   3KOHدرصد در سطح لام ريخته وجند كلني ازباكتري مذبور رابه ان اضافه نماييدبعد توسط لوب به مدت 60 ثانيه ان رامخلوط مي كنيم واهسته لوب راازسطح لام جدا كنيد ديواره سلولي باكتري كرم منفي بر اثرKOHشكسته مي شود وماده واكسي chromosomalاز ديواره ازاد شده كه باعث افزايش غلظت و جسبندكي مخلوط باكتري وKOH مي كردد در اين حالت سوسبانسيون باكتري به صورت كشدار ظاهر مي شود ولي در كرم مثبت مشاهده نمي شود

4- تست كاتالاز  : تفكيك استاف از استربتوكوك

   يك قطره از براكسيد هيدروزن ./.3 در سطح لام قرارداده ومقدار كمي از كلني باكتري را در ان حل كنيد اكر حبابهاي كاز ازاد شوند نشاندهنده حضور انزيم كاتالاز در باكتري وشكسته شدن براكسيد هيدروزن به مولكولهاي اب واكسيزن است كه به صورت حباب ديده مي شود در استاف ها مثبت مي باشد

1- استافيلوكوكوس اورئوس :staphylococcus aureus

 

تشخيص ازمايشكاهي :

1- تست كواكولاز :Production of coagulase الف - روش لوله اي: بلاسماي سيتراته خركوش ياانسان رابه نسبت 5:1 رقيق كنيد( 5 سرم و1 بلاسما) سبس 1./ ميلي ليتر ازكشت جوان استاف رابه لوله محتوي 5./ ميلي ليتر بلاسماي رقيق شده اضافه نموده ومد ت 1تا4ساعت در كرمخانه 37 درجه سانتيكراد قرار دهيد .اكر استاف كواكولاز مثبت باشد بلاسماي موجود در لوله منعقد مي شودوبه صورت لخته مشاهده مي شود

   ب - روش لام: دريك قطره سرم فيزيولوزي مقداري از كلني استاف رابه صورت يكنواخت حل نموده سبس يك قطره بلاسماي رقيق شده به اناضافه نماييد ومرتبا بهم بزنيد اكر استاف كواكولاز مثبت باشد درعرض 10ثانيه اكلوتيناسيون به صورت ذرات توده مانند در روي لام مشاهده مي شود

2- تست  :  Production of deoxyribonuclease (DNase) on DNase agar استاف رابروي محيط DNase به صورت نقطه اي ياخطي كشت داده وبراي مدت 18 تا24 ساعت دردماي 37 درجه سانتيكرادقرار دهيد بعد برروي ان اسيدكلريدريك نرمال بريزيد . درصورتيكههاله شفاف اطراف كلني مشاهده شد نشاندهنده حضور انزيم دزوكسي ريبونوكلئاز درباكتري مي باشد

 

3 - تخمير مانيتول : Mannitol fermentation on Mannitol Salt agar (MSA) اورئوس درمحيط مانيتول سالت اكار باتخمير مانيتول ايجاد اسيد مي كند (مانيتول سالت اكار محيط انتخابي وافتراقي اورئوس مي باشد)اين محيط داراي 5/7 درصد نمك است وهمجنين داراي معرف فنل رد است كه درصورت ايجاد اسيد معرف ازرنك صورتي مايل به قرمز ب هزرد تغيير رنك بيدا مي كند

4 - حساسيت به نووبيوسين :Blood agar with a novobiocin (NB) disc اورئوس نسبت به نووبيوسين حساس است . باكتري را برروي محيط مغذي به صورت يكنواخت كشت داده بعد ديسك نووبيوسين(حاوي 5 ميكروكرم ) رادرسطح محيط قرار داده وبليت رادردماي 37 درجه سانتيكراد به مدت 18 ساعت نكهداري كنيد .ايجاد هاله عدم رشد دراطراف ديسك نشانه حساسيت به انتي بيوتيك نووبيوسين مي باشد .

تست فسفاتاز : اورئوس وابيدرميديس داراي انؤيم فسفاتاز مي باشند  . باكتري رادرمحيط فنل فتالئين فسفات اكار كشت داده وبعد به مدت 18 تا 24 ساعتدرحرارت 37 درجه سانتيكراد نكهداري نماييد بعد 1./ ميلي ليتر امونياك رادرداخل درب بتري ريخته وبليت رابه مدت 1 دقيقه يا بيشتر به طور وارونه قرار دهيد . كلنيهايي كه داراي انزيم فسفاتاز هستندبه رنك صورتي تغيير رتك مي يابند

6 - فاز تايبينك:

 

2- استافيلوكوكوس ابيدرمايديس: برروي بلاد اكار پیگمان سفيد توليد مي كند فاقد انزيم كواكولاز مي باشد ونسبت به ديسك نووبيوسين حساس است .قادر به تخمير مانيتول نيست ونسبت به ديسك پلي ميكسين B حساس است .       

3-استافيلوكوكوس ساپروفيتيكوس :  كلني زرد بررنگ خاكستري وياسفيد است خاصيت هموليتيك ندارد .كواكولاز منفي بوده ونسبت به نووبيوسين مقاوم است وبه ناليديكسيك اسيد حساس مي باشد .و همجنين اوره ازمثبت است.

خصوصيات افتراقي 3 نوع استافيلوكوك

استافيلوكوكوس سابروفيتيكوس

استافيلوكوكوس ابيدرمايديس

استافيلوكوكوس اورئوس

 

-

-

+

كواكولاز

مقاوم

حساس

حساس

حساسيت به نووبيوسين

+>-

-

+

تخمير قند مانيتول هوازي

-

-

+

تخمير قند مانيتول بي هوازي

 

-

+

+

فسفاتاز

-

-

+

DNase

-

-

+

Protein

-

-

كامل

هموليز

 یارب دل پاک وجان آگاهم ده   آه شب و گریه سحرگاهم ده  درراه خود اول زخودم بی خود کن         بیخود چو شدم ز خود به خود راهم ده

 

[ سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 12:12 ] [ (محمد اعزازی) mohammad ezazi ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ توسط محمد اعزازی گردآوری شده و هدف آن کمک به دانشجویان میکروبیولوژی وبیوتکنولوژی .ژنتیک.بیوشیمی.بیوفیزیک وعلوم سلولی مولکولی میباشد
mohammad.ezazi91@gmail.com
موضوعات وب
امکانات وب
  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ